Świadczenia na wypadek śmierci

W przypadku gdy składki były uiszczane przez co najmniej 6 miesięcy

Świadczenie na wypadek śmierci jest należne członkowi, który podlegał zatrudnieniu w chwili śmierci i miał mniej niż 70 lat; może ono wynosić do 381.031 ISK w przypadku zatrudnienia na pełny etat (świadczenie jest wypłacane proporcjonalnie do procentu pracy), tylko w przypadku składki był uiszczane w imieniu członka przez co najmniej 6 miesięcy przed jego śmiercią

W przypadku gdy składki były uiszczane przez co najmniej 4 lata

Świadczenie na wypadek śmierci jest należne członkowi, który podlegał zatrudnieniu w chwili śmierci, oraz którego; może ono wynosić do 476,289 ISK w przypadku pełnego etatu i jest wypłacane proporcjonalnie według procentu pracy. Jeśli członek (który według powyższych warunków uprawniony jest do świadczenia na wypadek śmierci) zmarł już po przejściu na emeryturę to odlicza się 14.424 ISK za każdy miesiąc, który upłynął od momentu przejścia na emeryturę do chwili jego zgonu (z wyłączeniem pierwszych 6 miesięcy).

Powyższe kwoty mogą ulec zmianie zgodnie ze wskaźnikiem cen konsumpcyjnych w styczniu br.

Jeśli członek związku Efling nie był zatrudniony w momencie śmierc

W przypadku gdy zmarły nie był zatrudniony w momencie śmierci, ale był członkiem i opłacał składki na rzecz Funduszu Zdrowotnego w momencie przejścia na emeryturę, pewna część świadczeń z tytułu śmierci może zostać wypłacona celem pokrycia kosztów pogrzebu. Warunkiem wypłaty świadczenia jest, ciągłość bycia członkiem (odprowadzania składek) przez 5 lat przed przejściem na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub niepełnosprawności.

Kwoty dofinansowania w tej kategorii to do 100.000 ISK.

Do wniosku o świadczenie na wypadek śmierci muszą być dołączone następujące dokumenty:

  • Przegląd postępów w dystrybucji majątku od notariusza
  • Oświadczenie od innych spadkobierców (jeśli wypłata świadczenia ma być dokonana na konto innego spadkobiercy)

Świadczenia z tytułu śmierci nie podlegają opodatkowaniu, ale są wymienione w zeznaniu podatkowym.

Wniosek o świadczenie na wypadek śmierci