Wnioski

Stypendia edukacyjne

Stypendia edukacyjne

Aplikuj

Kliknij przycisk aby aplikować przez Moje strony.

Opis

Maksymalna wysokość grantu na wszystkie rodzaje stypendiów (studia, kursy, szkolenia, wyjazdy) wynosi 130 000 ISK, w przypadku, gdy członek związku posiada pełne prawa do funduszu. W przeciwnym razie proporcjonalnie do procentu zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Maksymalna wysokość grantu na stypendium okazyjne wynosi 30 000 ISK w przypadku, gdy członek związku posiada pełne prawa do funduszu. W przeciwnym razie proporcjonalnie do procentu zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kwota dofinansowania nie przekracza nigdy 75% kosztów. Koszty książek, egzaminów oraz wydatki na rzecz członkostwa instytucjonalnego nie podlegają zwrotowi. Pamiętaj! Należy pamiętać, że przed 1 stycznia 2022 roku możliwe było jedynie uzyskanie dofinansowania za części teoretyczną kursu na prawo jazdy (nie za naukę jazdy), natomiast w przypadku kursów opłaconych i faktur wystawionych po 1 stycznia 2022 roku istnieje możliwość otrzymania dofinansowanie na naukę jazdy, zgodnie z regulaminem funduszy.

Zarządy Funduszy edukacyjnych, biorąc pod uwagę ówczesną sytuację na rynku zgodnie zatwierdziły decyzję o zwiększeniu zwrotu z 75% do 90% za studia oraz kursy związane z wykonywanym zawodem. Obejmuje to jedynie kursy już opłacone oraz faktury wystawione do końca roku 2022r.

Członkowie Eflingu zatrudnieni przez firmy prywatne składając wniosek do Starfsafl, mogą również, oprócz grantu na studia ogólne i zawodowe, ubiegać się o dofinansowania takie jak:

Analiza zainteresowań zawodowych przeprowadzona pod okiem doradcy zawodowego.

Koszty materiałów będących częścią czesnego w szkołach ponadpodstawowych z wyjątkiem opłat opcjonalnych, tj. opłaty na rzecz członkostwa instytucjonalnego. Należy tutaj nadmienić, że dotyczy to wyłącznie kosztów materiałów będących częścią czesnego w szkołach ponadpodstawowych.

Opłaty egzaminacyjne i certyfikacyjne jako integralna część ukończenia studiów / kursów np. prawo jazdy.

Coaching dla kadry zarządzającej trwający maksymalnie 12 godzin w roku kalendarzowym. Faktura musi zawierać informację takie jak: tematyka szkolenia związanego z zawodem, wymiar godzin i potwierdzenie certyfikacji trenerów ACC.

Członkowie Eflingu, którzy przez ostatnie 3 lata regularnie opłacali składki i nie wykorzystali swojego prawa do stypendium mają prawo do grantu w wysokości do 390 000 ISK na jeden kurs zawodowy.

Członkowie Eflingu mogą ubiegać się o dofinasowanie przez okres do trzech miesięcy po ustaniu płatności członkowskich, jeśli potwierdzone jest to datą na rachunku i kursy rozpoczęły się, gdy wnioskodawca opłacał składki.

Odstępstwa od regulaminu:

Członkowie Eflingu, dla których islandzki nie jest językiem ojczystym, mogą ubiegać się o zwrot kosztów kursu języka islandzkiego. Aby uzyskać prawo do stypendium, pracodawca musi opłacać składki do funduszu przez co najmniej jeden miesiąc. Maksymalna wysokość grantu to 75% kosztów dla pracowników firm prywatnych i 90% kosztów dla pracowników sektora publicznego.

Członkowie sektora publicznego mogą również ubiegać się o 90% zwrotu kosztów za kursy związane z wykonywanym zawodem. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie pracodawcy.

fraedslusjodur@efling.is

Kryteria

Warunki otrzymania dofinansowania:

Ciągłość uiszczania składek przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy i bycie pełnoprawnym członkiem związku w momencie składania opłaty za kurs.

Wnioskodawca musi złożyć wniosek o grant w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu pracy. Wnioskodawca musi być pełnoprawnym członkiem związku w momencie składania opłaty za kurs.

Do Wniosku o grant muszą być dołączone następujące dokumenty:

Oryginał faktury z nazwiskiem członka związku, z uwzględnieniem opisu kursu / szkolenia, imienia i nazwiska oraz numeru kennitala osoby prowadzącej kurs. W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na fakturze należy przedłożyć dodatkowe potwierdzenie wpłaty, np. z bankowości internetowej lub pokwitowanie płatności z danej szkoły / firmy.

Członkowie zarejestrowani w Urzędzie Pracy (Vinnumálastofnun) muszą również przedłożyć we wniosku potwierdzenie kwoty dofinansowania z Urzędu Pracy, niezależnie od tego, czy otrzymali dotację, czy nie.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na studia lub kurs za granicą konieczne jest złożenie oryginału faktury w języku oryginalnym i w języku angielskim, potwierdzenie wpłaty z bankowości internetowej oraz szczegółowy rozkład kosztów.

Prawo do przyznania grantu wygasa, jeśli paragon jest starszy niż 12 miesięcy

W przypadku złożenia wniosku przed 20-tym, dofinansowania z funduszy wypłacane będą ostatniego dnia roboczego tego samego miesiąca. W przypadku, gdy 20. wypada w weekend, wnioski należy złożyć nie później niż w poprzedzający piątek. Dla aplikacji złożonych pomiędzy 21 a 31 wypłata nastąpi w okolicach 10-tego w kolejnym miesiącu. Uwaga! Inny termin składania wniosków obowiązuje w grudniu, i jest wcześniej ogłaszany.