Wnioski

Świadczenia na wypadek śmierci

Opis

Świadczenia z tytułu śmierci są wypłacane do spadku po zmarłym członku funduszu i są deponowane na rachunku bankowym osoby zmarłej lub na rachunku bankowym spadkobiercy.

Do wniosku muszą być dołączone następujące dokumenty:
Przegląd postępów w dystrybucji majątku od notariusza
Oświadczenie od innych spadkobierców (jeśli wypłata świadczenia ma być dokonana na konto innego spadkobiercy)

Kryteria

Jeśli członek związku był zatrudniony w momencie śmierci

Świadczenie na wypadek śmierci jest należne członkowi, który podlegał zatrudnieniu w chwili śmierci i miał mniej niż 70 lat; może ono wynosić do 427.134 ISK w przypadku zatrudnienia na pełny etat (świadczenie jest wypłacane proporcjonalnie do procentu pracy) tylko w przypadku, gdy składki były uiszczane w imieniu członka przez co najmniej 6 miesięcy przed jego śmiercią.
Świadczenie na wypadek śmierci jest należne członkowi, który podlegał zatrudnieniu w chwili śmierci, oraz którego składki były uiszczane przez co najmniej 4 lata; może ono wynosić do 533.918 ISK w przypadku pełnego etatu i jest wypłacane proporcjonalnie według procentu pracy. Jeśli członek (który według powyższych warunków uprawniony jest do świadczenia na wypadek śmierci) zmarł już po przejściu na emeryturę to odlicza się 16.169 ISK za każdy miesiąc, który upłynął od momentu przejścia na emeryturę do chwili jego zgonu (z wyłączeniem pierwszych 6 miesięcy).
Powyższe kwoty mogą ulec zmianie zgodnie ze wskaźnikiem cen konsumpcyjnych w styczniu br.

Jeśli członek związku nie był zatrudniony w momencie śmierci

W przypadku gdy zmarły nie był zatrudniony w momencie śmierci, ale był członkiem i opłacał składki na rzecz Funduszu Chorobowego w momencie przejścia na emeryturę, pewna część świadczeń z tytułu śmierci może zostać wypłacona celem pokrycia kosztów pogrzebu. Warunkiem wypłaty świadczenia jest ciągłość bycia członkiem (odprowadzania składek) przez 5 lat przed przejściem na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub niepełnosprawności. Kwoty dofinansowania w tej kategorii to do 100.000 ISK.
Świadczenia z tytułu śmierci nie podlegają opodatkowaniu, ale są wymienione w zeznaniu podatkowym.